शीतः तीव्रतमः (Severest Winter)

अस्मिन् वर्षे अहं मन्ये अत्र केन्बरानगरे तीव्रातितिव्रः शीतः अस्ति। प्रतिदिवसे प्रायः द्वादशवादनं पर्यन्तं नीहारः(fog) तिष्ठति तत् परं दिवाकरः दृश्यते। दिवाकरस्य तापः अपि प्रबलः न अस्ति। रात्रौ मेघशून्यः आकाशः भवति तस्मात् शीतः वर्धते। पूर्वस्मिन् मासे इदं चक्रं एव प्रवर्तितम्।

२०१५-०७-०२ गुरुवासरः (2015-07-02 Thursday)