तापकम् आरभे (I start the heater)

√र॒भँ॒ राभस्ये [१७५] भ्वादिगणीयः आत्मनेपदी अनिट्
√रभ् इति सकर्मकः धातुः अस्ति इति मन्ये।
प्रातःकाले अहं तापकम् आरभे
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सः विशिष्यते॥गीता ३.७॥

२०१५-०६-३० मङ्गलवासरः (2015-06-30 Tuesday)

Advertisements