साक्षीभूतः (Was present)

अद्यतनस्य संस्कृतवार्तावल्याम् अहं साक्षीभूतः आसम्

अहो आनन्दः।
वार्तावल्याः सर्वाणि अङ्गानि मनोहराणि आसन्। मनसि अतीवानन्दः जायते हर्षं उत्साहं च अनुभवामि।
दूरदर्शनसंस्कृतवृन्दम् अस्य श्रीगणेशस्य हार्दं अभिवादनं भविष्याय नैकाः शुभकामनाः च व्याहरामि।
सोत्सुकतया आगामिवार्तावल्याः प्रतीक्षां करोमि।
Advertisements