आनन्दः (Joy)

अद्य आचार्येण स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ॥१।३।५६॥ इति सूत्रम् अहं सूचितः। सूत्रं पठित्वा तस्य अल्पादप्यल्पम् अर्थं बुद्ध्वा यः मम मनसि आनन्दः अभवत् तस्य वर्णनं न सरलम् अस्ति। अल्पादप्यल्पम् अर्थं बुद्ध्वा तस्मै श्रीपाणिनये नमः इति स्वतः विस्फुटितम्।

२०१५-०६-२६ शुक्रवासरः (2015-06-26 Friday)