अवतंसय (Make a wreath)

अवतंसयैनम्। मालविकाग्निमित्रे तृतीयोऽङ्कः।
अवतंसय – लोट्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
तसिँ अलङ्करणे [१६४४] चुरादिगणीयः उभयपदी सेट्
तस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् (इदितो नुम् धातोः (७.१.५८))
तंस् णिच् (सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् (३.१.२५))
तंस् इ (चुटू (१.३.७), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् इ लोँट् (लोट् च (३.३.१६२))
तंस् इ सिप् (तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (३.४.७८))
तंस् इ सि (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् इ शप् सि (कर्तरि शप् (३.१.६८))
तंस् इ अ सि (लशक्वतद्धिते (१.३.८), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
तंस् ए अ सि (सार्वधातुकार्द्धधातुकयोः (७.३.८४))
तंस् ए अ हि (सेर्ह्यपिच्च (३.४.८७))
तंस् ए अ (अतो हेः (६.४.१०५))
तंसय (एचोऽयवायावः (६.१.७८))
अवतंसय

२०१५-०६-२३ मङ्गलवासरः (2015-06-23 Tuesday)