तस्मात्सर्वाणि भूतानि (For all the beings)

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ गीता २.३० ॥

तस्मात्सर्वाणि भूतानि इति शब्दानां सर्वप्राणियों के लिये इति अनुवादः प्रायः पठ्यते। कस्मात् अत्र द्वितीयाविभक्तिः भवति? कस्मात् तस्मात् सर्वेभ्यः भूतेभ्यः इति नास्ति? कृपया विशदीकरोतु।

२०१५-०६-२२ सोमवासरः (2015-06-22 Monday)

Advertisements