ज्ञानिन् [पु॰] Wise

ज्ञानिन् [पु॰] Wise
एक॰ द्वि॰ बहु॰
प्रथमा ज्ञानी
ज्ञानिन् सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानीन् स् (सौ च (६.४.१३))
ज्ञानीन् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
ज्ञानी (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिनौ
ज्ञानिन् औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनौ
ज्ञानिनः
ज्ञानिन् जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
द्वितीया ज्ञानिनम्
ज्ञानिन् अम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनम्
ज्ञानिनौ
ज्ञानिन् औट् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनौ
ज्ञानिनः
ज्ञानिन् शस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनः
तृतीया ज्ञानिना
ज्ञानिन् टा (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् आ (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिना
ज्ञानिभ्याम्
ज्ञानिन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभिः
ज्ञानिन् भिस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानि भिस् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभिर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिभिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
चतुर्थी ज्ञानिने
ज्ञानिन् ङे (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् ए (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिने
ज्ञानिभ्याम्
ज्ञानिन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभ्यः
ज्ञानिन् भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानि भ्यस् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
पञ्चमी ज्ञानिनः
ज्ञानिन् ङसिँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनस् (अल्लोपोऽनः (६.४.१३४), न संयोगाद् वमन्तात् (६.४.१३७))
ज्ञानिनर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
ज्ञानिभ्याम्
ज्ञानिन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभ्यः
ज्ञानिन् भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानि भ्यस् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
ज्ञानिभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
षष्ठी ज्ञानिनः
ज्ञानिन् ङस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
ज्ञानिनोः
ज्ञानिन् ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनोर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनोः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
ज्ञानिनाम्
ज्ञानिन् आम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनाम्
सप्तमी ज्ञानिनि
ज्ञानिन् ङि (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् इ (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनि
ज्ञानिनोः
ज्ञानिन् ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनोर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
ज्ञानिनोः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
ज्ञानिसु
ज्ञानिन् सु (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिसु (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
सम्बोधनम् हे ज्ञानिन्
ज्ञानिन् सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२), सम्बोधने च (२.३.४७))
ज्ञानिन् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८), न ङिसम्बुद्ध्योः (८.२.८))
हे ज्ञानिनौ
ज्ञानिन् औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिनौ
हे ज्ञानिनः
ज्ञानिन् जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
ज्ञानिन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
ज्ञानिनः

२०१५-०६-२० शनिवासरः (2015-06-20 Saturday)