शीकरः (Drizzle)

अद्य अत्र केन्बरानगरे वयं शीकरम् अनुभवामः।
वोढा कुरबकरजसां किसलयपुटभेदशीकरानुगतः।
अनिमित्तामुत्कण्ठामपि जनयति मलयवातोऽयम्॥मालविकाग्निमित्रे तृतियोऽङ्कः नवमः श्लोकः॥
The Malaya breeze laden with the pollen of the Kurabaka flowers, and charged with the drops of water issuing from the opening folds of the tender sprouts, produces longing in the heart without any definite cause. (Deodhar translation)
किसलयम् इति शब्दः गोस्वामीतुलसीदासकृते रामचरितमानसे सुन्दरकाण्डे अपि अस्ति।

२०१५-०६-१६ मङ्गलवासरः (2015-06-16 Tuesday)

तस्याम् प्रविष्टस्य उदश्रुः इव अवश्यायशीकरैः।
निशा अनुयात्राम् दत्त्वा इव ययौ तस्य महीक्षितः॥वेतालपञ्चविंशति: २४.३१.११॥

Advertisements