संघातः (A collection of body and senses)

इच्छा द्वेषः सुखं दुखं संघातश्चेतना धृतिः।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्॥१३.६॥

आदिशङ्कराचार्यः लिखति – संघातः देहेन्द्रियाणां संहतिः। तस्यामभिव्यक्तान्तःकरणवृत्तिः? A collection of the body and the senses.

२०१५-०६-१५ सोमवासरः (2015-06-15 Monday)