ज्वलितादिव्यांशू सिडनीनगरं गतौ (Jwalita and Divyanshu Went to Sydney)

इदानीं ज्वलितायाः प्रथमसत्रस्य परीक्षाः भवन्ति। सा बुधवासरे तस्याः मातुः जन्मदिवसाय सिडनीनगरात् केन्बरानगरम् आगच्छत्। अद्य तां दिव्यांशुः प्रातःकाले सिडनीनगरम् अनयत्। अद्य अपराह्णे द्विवादने ज्वलितायाः परीक्षा आसीत्। सा परीक्षायाः परं मया सह दूरभाषेण समवदत्। सा मन्यते सा परीक्षायां सम्यग् उत्तरत् इति।

२०१५-०६-१२ शुक्रवासरः (2015-06-12 Friday)

Advertisements