भ्रष्टतमः (Most Corrupt)

मनमोहनः कथयति अहं वरं विक्रेता नास्मि इति। सः न कथयति अहं भ्रष्टतमः प्रधानमन्त्री आसम् इति। यत् वस्तु सः शून्य-मूल्ये भ्रष्टाचारणं कृत्वा अददात् तत् वस्तु महापद्मं रुप्यक-मूल्ये (१,०००,०००,०००,०००) साम्प्रतं प्रशासनं विक्रीतम्। तस्य विक्रयस्य आधारः कः कुशलः विक्रेता अस्ति तस्मिन् उपरि नास्ति तत् तु कः भ्रष्टाचारी अस्ति कः न अस्ति तस्मिन् गुणे आधृतम् अस्ति।

२०१५-०६-०९ मङ्गलवासरः (2015-06-09 Tuesday)

Advertisements