अवधारणम् (Accurate Determination, Restriction)

अवधारणम् – नपुंसकलिङ्गः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्।
धृ॒ञ् धारणे [३८] भ्वादिगणीयः उभयपदी अनिट्
धृ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
धृ णिच् (सत्यापपाश॰॰॰चुरादिभ्यो णिच् (३.१.२५))
धृ इ (चुटू (१.३.७), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
धार् इ (अचो ञ्णिति (७.२.११५), उरण् रपरः (१.१.५१))
धारि (सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२))
धारि ल्युट् (करणाधिकरणयोश् च (३.३.११७))
धारि यु (लशक्वतद्धिते (१.३.८), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
धारि अन (युवोरनाकौ (७.१.१))
धार् अन (णेरनिटि (६.४.५१))
धारण (अट्कुप्वाङ्नुमव्यवायेऽपि (८.४.२))
धारण सुँ (स्वौजसमौट्छष्टाभ्यांभिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्यांभ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् (४.१.२))
धारणम् (स्वमोर्नपुंसकात् (७.१.२३))

अवधारणम्

२०१५-०६-०८ सोमवासरः (2015-06-08 Monday)