आरप्स्यते (Will start)

मार्च्-मासस्य मध्यभागे इदम् आरप्स्यतेhttp://sa.wikipedia.org/wiki/चैत्रमासः
आरप्स्यते लृट्लकारः, आत्मनेपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
र॒भँ॒ राभस्ये [१७५] भ्वादिगणीयः आत्मनेपदी अनिट्
रभ् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
रभ् लृँट् (लृट् शेषे च (३.३.१३))
रभ् ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
रभ् त (तिप्तस्झि॰ (३.४.७८))
रभ् स्य त (स्यतासी लृलुटोः (३.१.३३))
रप्स्य त (खरि च (८.४.५५))
रप्स्यते (टित आत्मनेपदानां टेरे (३.४.७९))
आरप्स्यते

२०१५-०६-०६ शनिवासरः (2015-06-06 Saturday)

Advertisements