शीतकालः (Winter)

१-जून-तिथीतः अत्र प्रशासनेन निर्धारितस्य शीतकालस्य आरम्भः भवति। कथं निसर्गः प्रशासनस्य आज्ञायाः पालनं करोति इति मयि विस्मयः भवति। अद्य सहसा शैत्ये तीव्रवर्धनम् अभवत् तस्मात् अयं शीतकालः अस्ति इति वयं जानीमः।

२०१५-०६-०१ सोमवासरः (2015-06-01 Monday)

Advertisements