अलोऽन्त्यस्य (The last letter)

अलोऽन्त्यस्य॥१.१.५१॥
अनुवृत्तिः – षष्ठी स्थाने।
उदाहरणम् – संयोगान्तस्य लोपः॥८.२.२३॥

बलवत् सुँ (स्वौजसमौट्छष्टाभ्यांभिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्यांभ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् (४.१.२))
बलवत् स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
बलवात् स् (अत्वसन्तस्य चाधातोः (६.१.१४))
बलवात् नुम् स् (उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (७.१.७०))
बलवा न् त् स् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९), मिदचोऽन्त्यात् परः (१.१.४७))
बलवा न् त् (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
बलवान् (संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३)) – अन्त्यस्य तकारस्य एव लोपः भवति न तु पूर्णस्य `न् त्’ इति संयोगान्तस्य।

२०१५-०५-३० शनिवासरः (2015-05-30 Saturday)

Advertisements