युञ्जीत (Be united)

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्तिथः।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥गीता ६.१०॥

युञ्जीत लिङ्लकारः, आत्मनेपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
युजिँर् योगे [१४५३] रुधादिगणीयः उभयपदी अनिट्
युज् [इर इत्संज्ञा वाच्या]
युज् लिँङ् (विधिनिमन्त्रणाऽमन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् (३.३.१६१))
युज् ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
युज् त (तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (३.४.७८))
युज् श्नम् त (रुधादिभ्यः श्नम् (३.१.७८))
यु न ज् त (हलन्त्यम् (१.३.३), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९), मिदचोऽन्त्यात् परः (१.१.४७))
यु न् ज् त (श्नसोरल्लोपः (६.४.१११))
यु न् ज् सीयुट् त (लिङः सीयुट् (३.४.१०२), आद्यन्तौ टकितौ (१.१.४६))
यु न् ज् सीय् त (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
यु न् ज् ईय् त (लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (७.२.७९))
यु न् ज् ई त (लोपो व्योर्वलि (६.१.६६))
युञ्जीत (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८.४.५८))
युं ज् ई त (नश्चापदान्तस्य झलि (८.३.२४))
युञ्जीत (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८.४.५८))

२०१५-०५-२९ शुक्रवासरः (2015-05-29 Friday)

Advertisements