उपलब्धयः (Achievements)

मोदिप्रशासनस्य उपलब्धयः अत्र द्रष्टुं शक्यते http://www.narendramodi.in/oneyear/then-and-now। मन्ये गतवर्षे मूलाधारक्षेत्रे श्रेयसकरी प्रगतिः अभवत्। मूलाधारेण एव आर्थिकक्षेत्रे अन्यानि कार्याणि भविष्यन्ति।

२०१५-०५-२८ गुरुवासरः (2015-05-28 Thursday)