संवत्सरः (One Year)

एकः संवत्सरः पूर्वं नरेन्द्रमोदिनः प्रशासनं सत्ताम् आगच्छत्। अहं मन्ये तस्य प्रशासनस्य कार्यं सम्यक् दिशि एव गच्छति। गत संवत्सरे पारदर्शिता भ्रष्टाचार्यस्य अपचितिः च अभवत्। प्रशासनस्य उपलब्धयः देशं गर्वयति। मोदिप्रशासनम् अहं नैकाः शुभकामनाः प्रेषयामि।

२०१५-०५-२७ बुधवासरः (2015-05-27 Wednesday)

Advertisements