शुचितायाः अभ्यासः (Shuchita’s Assignment)

ह्यः शुचितया मां तस्याः अर्थशास्त्रपाठ्यक्रमस्य एकस्मिन् विषये अभ्यासाय दत्तः एकः प्रश्नः पृष्टः। सा अहं च कः प्रश्नः अस्ति इति एव न अबोधाव। अनेकानि अनुमानानि कृतानि च। अद्य प्रातः अन्ते उत्तरम् अचिन्तयाव। तस्य प्रश्नस्य उत्तरे एकं चित्रम् मया रचितम् तत् चित्रं पश्यतु।

phaseportrait

२०१५-०५-२६ मङ्गलवासरः (2015-05-26 Tuesday)

Advertisements