तुमुन्-प्रत्ययप्रयोगः (The use of tumun suffix)

ब्रह्मचारी यष्टुम् यज्ञशालां गच्छति। व्याधः मृगान् मृगयितुं वने वने चरति। अहं श्रीमोदिवर्यस्य भाषणं श्रोतुं गच्छामि। मम पिता कुम्भस्नातुं प्रयागम् अगच्छत्। माली पुष्पाणि आदातुम् आगच्छति।

२०१५-०५-२४ रविवासरः (2015-05-24 Sunday)

Advertisements