आचार्यः नास्ति (Acharya Absent)

अद्य आचार्यः स्वकन्यायाः दीक्षान्तसमारोहे अगच्छत् तस्मात् मम मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकस्य पाठः न भविष्यति। कदाचित् अहं किञ्चित् अनुशीलनं करिष्यामि।

२०१५-०५-२३ शनिवासरः (2015-05-23 Saturday)

Advertisements