मध्याह्नस्य भोजनम् (Lunch)

अद्य अहं जेम्सवर्येण ओबोवर्येण च सह भोजनम् अकरवम्। ताभ्यां सह एकस्य उपकरणस्य विषये चर्चाम् अकरवम्। चर्चा अतिलाभकारी आसीत्।

२०१५-०५-२२ शुक्रवासरः (2015-05-22 Friday)