मानवस्य मनः (The human mind)

अद्य कक्षायाम् अहम् एकम् सिद्धान्तं (theorem) पाठयामि स्म। प्रथमं तु मया छात्राः निवेदिताः – कृपया पुस्तके सिद्धान्तं पठन्तु सिद्धान्तस्य अभिप्रायं सम्यग् बोधन्तु – इति। छात्राः अकथयन् वयम् अर्थं बोद्धुम् अस्मर्थाः स्मः इति। तत् परं मया एकैकं वाक्यं पठन्तु अर्थं बोधन्तु च इति छात्राः निवेदिताः। यावत् ते अर्थं बोधनस्य आरम्भं कुर्वन्ति तावत् एकः छात्रः अपृच्छति – अस्य सिद्धान्तस्य प्रमाणं किम् अस्ति – इति। सः सिद्धान्तस्य अर्थम् अबुद्ध्वा प्रमाणम् अवगन्तुम् इच्छति। अहम् अकथयम् – प्रथमे सिद्धान्तं अवगच्छन्तु तत् परं प्रमाणं द्रक्ष्यामः। तावत् अन्यः छात्रः पृच्छति – अस्य सिद्धान्तस्य उपयोगः कुत्र भवति – इति। मानवस्य मनः विचित्रम् अस्ति यत् सम्यग् बोधनीयं तत् न बोधति अन्यान् विषयान् अनुगच्छति।

२०१५-०५-२१ गुरुवासरः (2015-05-21 Thursday)

Advertisements