मन्त्रणम् (Suggestion)

मया सुश्रीउमाभारतीमहाभागा एकं मन्त्रणं प्रेषिता – एकस्य विशेषस्य वारिरथस्य नौकायाः वा निर्माणं कारयतु। तस्मिन् वारिरथे अहर्निशं गङ्गायां एव निवसतु। तस्मात् गङ्गाप्रदूषणस्य समस्या किम् अस्ति इति ज्ञातव्यम् – इति। अहं मन्ये सा तत् मन्त्रणम् अशृणोत् –
http://indiatoday.intoday.in/story/uma-bharti-ganga-ganga-action-plan-harish-rawat-badrinath-gangotri/1/439032.html

२०१५-०५-२० बुधवासरः (2015-05-20 Wednesday)