√ग्रहँ उपादाने (To accept)

स्मर्तव्यं √ग्रहँ धातोः लृट्लकारे ईकारः भवति यथा ग्रहीष्यति (ग्रहोऽलिटि दीर्घः ७-२-३७)। सामान्यतया पठिष्यति गमिष्यति वदिष्यति इति रूपेषु इकारः अस्ति। √ग्रहँ क्रयादिगणीयः उभयपदी धातुः अस्ति।
सः भारं ग्रहीष्यति। त्वं भारं ग्रहीष्यसे। सा विद्यां ग्रहीष्यति। ते भोजनं ग्रहीष्यन्ति।

२०१५-०५-१७ रविवासरः (2015-05-17 Sunday)