उपायनीकरोति (Presents)

उपायनम् इति उपहारः उपदा उपग्राह्यम् इति अमरः।
मोदिवर्यस्य विदेशयात्राकाले नेतारः तम् उपायनीकुर्वन्ति। मोदिवर्यः अपि तान् नेतॄन् भारतस्य विशेषवस्तुभ्यः उपायनीकरोति।

२०१५-०५-१८ सोमवासरः (2015-05-18 Monday)