मानवः अस्ति अथवा (Man or?)

हिन्दीभाषायां एकं वचः अस्ति – आदमी है या पजामा – इति। तस्य आङ्ग्लभाषान्तरमं मम मित्रं समीरवर्यः अकरोत् – Are you a man or a CV? ह्यः मम भार्या अकथयत् अहं मम कक्षायां छात्रान् कथयामि – Are you a man or a pen? – इति। मह्यं तस्याः भाषान्तरं रोचते। अस्य वचसः किमपि संस्कृतभाषान्तरं सूचयतु।

२०१५-०५-१४ गुरुवासरः (2015-05-14 Thursday)

Advertisements