पोलियोनिवारकः रसः (Polio Immunisation)

अद्य दूरदर्शने ते अदर्शयन् पाकिस्तानदेशे पोलियोनिवारकस्य रसस्य प्रवर्तनं कीदृशं कठिनम् अस्ति। तत्र जनेषु नैके भ्रान्तविचाराः सन्ति। ते पोलियोनिवारकः रसः हानिकरः अस्ति इति मन्यन्ते।

२०१५-०५-१२ मङ्गलवासरः (2015-05-12 Tuesday)