राजीववर्यः (Shri Rajiv)

अद्य अहं मम विद्यालये एव पठितम् एकं सज्जनम् अमिलम्। सः राजीवसेठीवर्यः कर्णावतीनगरे निवसति। सः १९६९तमे वर्षे विद्यालयम् अपारयत्। अहं तं विद्यालयं १९६८तमे वर्षे षष्ठ्यां कक्षायाम् अगच्छम् १९७४तमे वर्षे अपारयं च।

२०१५-०५-०९ शनिवासरः (2015-05-09 Saturday)

Advertisements