गवेषयति (Finds)

सः पुस्तकं गवेषयति|
गवेषयति – लट्लकारः, परस्मैपदी, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्।
√गवेष मार्गणे [१८९३] चुरादिगणीयः उभयपदी सेट्
गवेष णिच् (सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् (३.१.२५))
गवेष इ (लशक्वतद्धिते (१.३.८), उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
गवेष् इ (अतो लोपः (६.४.४८))
गवेषि (सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२))
गवेषि लँट् (वर्तमाने लट् (३.२.१२३))
गवेषि ल् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
गवेषि तिप् (तिप्तस्झि॰ (३.४.७८))
गवेषि ति (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
गवेषि शप् ति (कर्तरि शप् (३.१.६८))
गवेषि अ ति (लशक्वतद्धिते (१.३.८), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
गवेषे अ ति (सार्वधातुकार्द्धधातुकयोः (७.३.८४))
गवेषयति (एचोऽयवायावः (६.१.७८))

२०१५-०५-०४ सोमवासरः (2015-05-04 Monday)

Advertisements