अन्तर्दधाति (Disappears)

सः कुत्र अन्तर्दधाति इति अहं न जानामि|
√धा धातुः लट्लकारे –
दधाति धत्तः दधति
दधासि धत्थः धत्थ
दधामि दध्वः दध्मः
धत्तः धत्थः धत्थ इति पदेषु दधस्तथोश्च (८.२.३८, लघु० ६२६) इति सूत्रेण आदिदकारः धकारः भवति|

२०१५-०४-०३ रविवासरः (2015-04-03 Sunday)

Advertisements