नदी (स्त्री॰) River

नदी [स्त्री॰] River
एक॰ द्वि॰ बहु॰
प्रथमा नदी
नदी सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी (हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल् (६.१.६८))
नद्यौ
नदी औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी औ (दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
नद्यः

नदी जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी अस् (दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
नद्यस् (इको यणचि (६.१.७७))
नद्यस् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नद्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
द्वितीया नदी अम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीम् (अमि पूर्वः (६.१.१०७))
नद्यौ
नदी औट् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी औ (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९), दीर्घाज्जसि च (६.१.१०५))
नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
नदीः

नदी शस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
नदीस् (प्रथमयोः पूवसवर्णः (६.१.१०२))
नदीर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नदीः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
तृतीया नद्या
नदी टा (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी आ (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
नद्या (इको यणचि (६.१.७७))
नदीभ्याम्
नदीभ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीभिः
नदी भिस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीभिर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नदीभिः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
चतुर्थी नद्यै
नदी ङे (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी ए (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी आट् ए (आण्नद्याः (७.३.११२))
नदी आ ए (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी ऐ (आटश्च (६.१.९०))
नद्यै (इको यणचि (६.१.७७))
नदीभ्याम्
नदीभ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीभ्यः

नदी भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नदीभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
पञ्चमी नद्याः
नदी ङसिँ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी अस् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी आट् अस् (आण्नद्याः (७.३.११२))
नदी आ अस् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी आस् (आटश्च (६.१.९०))
नद्यास् (इको यणचि (६.१.७७))
नद्यार् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नद्याः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
नदीभ्याम्

नदीन् भ्याम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीभ्याम् (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७))
नदीभ्यः
नदीन भ्यस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीभ्यर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नदीभ्यः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
षष्ठी नद्याः
नदीन् ङस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीन् अस् (लशक्वतद्धिते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी आट् अस् (आण्नद्याः (७.३.११२))
नदी आ अस् (हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
नदी आस् (आटश्च (६.१.९०))
नद्यास् (इको यणचि (६.१.७७))
नद्यार् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नद्याः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
नद्योः
नदी ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नद्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
नद्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नद्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
नदीनाम्
नदी आम् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी नुट् आम् (ह्रस्वनद्यापो नुट् (७.१.५४))
नदीनाम् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), हलन्त्यम् (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९))
सप्तमी नद्याम्
नदी ङि (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी आम् (ङेराम्नद्याम्नीभ्यः (७.३.११६))
नदी आट् आम् (आण्नद्याः (७.३.११२))
नदी आम् (आटश्च (६.१.९०))
नद्याम् (इको यणचि (६.१.७७))
नद्योः
नदी ओस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नद्योस् (इको यणचि (६.१.७७))
नद्योर् (ससजुषो रुः (८.२.६६))
नद्योः (खरवसानयोर्विसर्जनीयः (८.३.१५))
नदीषु
नदी सु (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदीषु (आदेशप्रत्यययोः (८.३.५७))
सम्बोधनम् हे नदि
नदी सुँ (स्वौजस्॰ (४.१.२), सम्बोधने च (२.४.४७))
नदी स् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२), तस्य लोपः (१.३.९))
नदि स् (अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः (७.३.१०७))
नदि (एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (६.१.६९))
हे नद्यौ
नदी औ (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नद्यौ (इको यणचि (६.१.७७))
हे नद्यः
नदी जस् (स्वौजस्॰ (४.१.२))
नदी अस् (चुटू (१.३.७), तस्य लोपः (१.३.९))
नद्यः (इको यणचि (६.१.७७))

\n

Advertisements