राजीवः विलियमवर्येण सह (Rajiv with Bill)

राजीवः अद्य विलियमवर्येण सह सिडनीनगरतः केन्बरानगरम् आगच्छत्| मार्गे तस्य यानस्य चक्रावरणे छिद्रम् अभवत् तस्मात् तौ षठ्होरापरम् अत्र प्राप्तवन्तौ| आगम्य द्विहोरापर्यन्तम् अत्र आस्तां तत्परं सिडनीनगरं प्रत्यागच्छताम्|

२०१५-०४-१८ शनिवासरः (2015-04-18 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.