खरि च॥८.४.५६॥ (And khari)

खरि परतः झलां चर् आदेशः भवति।
अद् + ति = अत्ति, अद् + तः = अत्तः, अद् + सि = अत्सि, अद् + थः = अत्थः, अद् + थ = अत्थ।
अद् + अन्ति = अदन्ति, अद् + मि = अद्मि, अद् + वस् = अद्वः, अद् + मस् = अद्मः, यतो हि म् व् इति खरि न स्तः।

अत्ति अत्तः अदन्ति
अत्सि अत्थः अत्थ
अद्मि अद्वः अद्मः

२०१५-०४-११ शनिवासरः (2015-04-11 Saturday)