धवलवर्यस्य गृहम् अगच्छम् (Went to Dhavalbhai’s Place)

अद्य अत्र विश्वविद्यालये मम अन्तिमकार्यदिवसः आसीत्। कार्यालयात् पञ्चवादने गृहं प्रत्यागच्छम्। प्रायः सपादपञ्चवादने धवलवर्यः मां नेतुं गृहम् आगच्छत्। तेन सह अहं तेषां गृहम् अगच्छम्। तत्र भोजनं कृत्वा रात्रौ द्वादशवादने गृहं प्रत्यागच्छम्। धवलवर्यस्य गृहे विजयवर्यः स्वभार्यया सह च आसीत्। वयम् अतिभौतिकान् विषयान् चमत्कारान् आचार्यरजनीशस्य च चर्चाम् अकुर्म। गुर्जर्देशे प्रचलितस्य योगिनीकुमारी इति पुस्तकस्य चर्चाम् अपि अकुर्म।

२०१५-०४-१० शुक्रवासरः (2015-04-10 Friday)

Advertisements