स्वामिगणपतिसच्चिदानन्दः (Swami Ganapati Sacchidananda)

अद्य रात्रौ सिडनीनगरे स्वामिगणपतिसच्चिदानन्दस्य नादसागरः इति कार्यक्रमः आसीत्। मम मित्रं राजीवः तस्मिन् कार्यक्रमे अगच्छत्। तस्य नैके अनुयायिनः सन्ति। सः सुविख्यातः अस्ति तदापि अहं तस्य विषये अद्य पूर्वं किमपि न अजानम्।

२०१५-०४-०६ सोमवासरः (2015-04-06 Monday)

Advertisements