न्यायमूर्तिजोसेफवर्यः (Justice Mr Joseph)

यदा अहं न्यायमूर्तिजोसेफवर्यस्य वेदनाम् अजानम् तदा चिन्तितवान् कथम् अहं लोस-एन्जलिस-नगरे शुक्रवासरे कार्यालयम् अगच्छम्। अद्य अहं नेकैः जनैः सह मेलनम् अकरवम्। द्वाभ्यां छात्राभ्यां सह द्वाभ्यां चीनदेशीयाभ्यां वैज्ञानिकाभ्यां सह द्वाभ्यां अभियन्तृभ्यां सह द्वाभ्यां प्राध्यपकाभ्यां सह च मम अद्यतने मेलनम् आसीत्। न्यायमूर्तिजोसेफवर्यस्य वेदनाम् पठित्वा अहं बिभेमि कदाचित् ते सर्वे सः अमेरीकादेशे nonsecular व्यवहारं करोति इति मयि उपरि आक्षेपं करिष्यन्ति। यावत् अहं जानामि अत्र अद्य अवकाशः नासीत्। सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। बिभेमि किं करणीयम्।

२०१५-०४-०३ शुक्रवासरः (2015-04-03 Friday)

Advertisements