अन्तिमः दिवसः (The Last Day)

मार्चमासस्य अन्तिमः दिवसः अपि अद्य आगच्छत्। प्रतीयते २०१५वर्षः ह्यः एव आरब्धः आसीत् किन्तु वर्षस्य एकचतुर्थांशः अपि व्यतीतः। मन्ये गते काले कालस्य गतिः द्रुततरा भवति।

२०१५-०३-३१ मङ्गलवासरः (2015-03-31 Tuesday)

Advertisements