सुरक्षणं नास्ति (No Protection)

प्रजातन्त्रे परिपक्वेभ्यः असत्यवादिभ्यः किमपि सुरक्षणं नास्ति। प्रजातन्त्रे निर्वाचिताः प्रशासने मूर्धन्याः सन्ति। एकस्मिन् वारे निर्वाचिते तान् अपाकरणम् असम्भवम् अस्ति। असत्यवादिना सरलेन व्याजेन वयं सर्वे प्रलब्धाः (cheated) भवितुं शक्यन्ते। केजरीवालः अस्य प्रवञ्चनस्य शीर्षोदाहरणम् अस्ति। अहम् अपि तेन प्रलब्धः। २०१३तमे वर्षे अहम् अपि तस्य साहाय्यार्थम् अमेरीकादेशात् दूरभाषेण जनान् केजरीवालं मतं ददातु इति प्रार्थितवान्। यदा सः शासनरूढः अस्ति तदा वयं जानीमः सः कीदृशः परिपक्वः असत्यवादी अस्ति। तादृशाः नैके जनाः भविष्यन्ति येन लोकाः प्रलब्धाः भविष्यन्ति। तस्मात् किमपि सुरक्षणम् नास्ति।

२०१५-०३-३० सोमवासरः (2015-03-30 Monday)

Advertisements