अवद्यम् (Mistake)

अवद्यम् इति शब्दः विशेषणः अस्ति संज्ञा अपि अस्ति। अपि अवद्यम् इति शब्दः गलती इति हिन्दीशब्दस्य अर्थे प्रयोक्तुं शक्यते? अपि – मेरी गलती हो गई अथवा भूल हो गई इति मम अवद्यम् इति अनुवादः साधुः अस्ति? अपि कोऽपि अन्ये शब्दाः सन्ति ये अस्मिन् अर्थे उपयोक्तुं शक्यते?

२०१५-०३-२९ रविवासरः (2015-03-29 Sunday)

Advertisements