वाममार्गः (Leftist Ideology)

कः वाममार्गः इति प्रश्नस्य उत्तरं प्रायः जनाः समाजवादः साम्यवादः इति ददति। किन्तु तत् तु न उचितम् उत्तरम् अस्ति। वाममार्गिनः प्रशासनस्य उत्सादनाय (for overturning) एव प्रवृत्ताः भवन्ति। तेषां कोऽपि आदर्शः नास्ति। प्रशासनस्य उत्सादनम् एव तेषां सिद्धान्तः अस्ति।
केजरीवालः वाममार्गस्य सम्पूर्णम् उदाहरणं दर्शयति। यावत् सः प्रशासने नासीत् तावत् सः लोकपालः लोकपालः इति चित्करोति किन्तु प्रशासनं प्राप्य कः लोकपालः इति पृच्छति।

२०१५-०३-२८ शनिवासरः (2015-03-28 Saturday)

Advertisements