केजरीवालस्य स्वरूपम् (Kejriwal's True Nature)

केजरीवालः किम् इच्छति तत् अस्मात् ध्वनिमुद्रणात् स्पष्टम् भवति।

तस्य बलमदः तस्य वचने अवगन्तुं शक्यते। तस्य रुचिः निर्वाचितेषु विधायकेषु एव अस्ति। सः कथयति त्वं दलस्य स्वयंसेवकान् आहत्य दले एव तिष्ठ अहं निर्वाचितान् विधायकान् आहत्य दलं त्यक्ष्यामि नवीनं दलं रचयिष्यामि इति। केजरीवालस्य निष्ठा राज्यबले अस्ति न तु आम-आदमी-पार्टी इति दलस्य सदस्येषु। सः सर्वान् मतदातॄन् मुषित्वा सिंहासने आरोहत्।

२०१५-०३-२७ शुक्रवासरः (2015-03-27 Friday)

Advertisements