संस्कृतवार्ताः (Sanskrit News)

ऐतिहासिकाः संस्कृतवार्ताः पश्यतु –

अस्मिन् प्रसारणे वाचिका संस्कृतभाषां वदति एका संवाददाता अस्ति या एकस्मात् कार्यक्रमात् संस्कृतभाषायां संवादं ददाति एकः संभर्ता संस्कृतभाषायां स्वस्य वचनं ददाति च। एषा वार्ता अत्यन्तानन्ददायका अस्ति।

२०१५-०३-२४ मङ्गलवासरः (2015-03-24 Tuesday)

Advertisements