मीसावर्या (Misaji)

मीसावर्या अत्यधिकव्यये हार्वर्डविश्वविद्यालये एकायां विचारगोष्ठ्यां विचारन् श्रुत्वा अगच्छत्। तस्याः समाः तया तुल्याः किरणबेदीवर्याः इत्यादयाः अपि तस्यां गोष्ठ्याम् आसन्। कियत् इमे नेतारः धनस्य व्ययं कालस्य नाशं च कुर्वन्ति। यः कः विचारः अस्ति सः विचारः तत्र गत्वा एव लभ्यते। सः तु भारताय विचारः। कथं भारताय विचाराः भारते एव न लभ्यन्ते। अस्य गमनस्य एका संज्ञा अस्ति – मानसिकदासीनता मानसिकदास्यम्। अपि कोऽपि अस्ति यः अनेन रोगेन न पीडयति।

२०१५-०३-१२ गुरुवासरः (2015-03-12 Thursday)

Advertisements