कः केजरीवालः (Who is Kejriwal?)

केजरीवालेन अहम् अपि अभिवञ्चितः (deceived)। सः कः अस्ति इति ज्ञातुम् कृपया पश्यतु – https://www.youtube.com/watch?v=ybhvyfmxZ2o । सः साम्प्रदायी अस्ति, सः असत्यवादी अस्ति, सः वञ्चकः अपि अस्ति।

२०१५-०३-११ बुधवासरः (2015-03-11 Wednesday)