प्रभावर्या (Smt Prabha)

कोऽपि सिडनीनगरे अद्य रात्रौ प्रभावर्याम् अहन् https://www.youtube.com/watch?v=icIFdZTms-s। सिडनीनगरे इदं कथम् अभवत् इति अहं न बोधामि। यदि कोऽपि लुण्ठितुम् इच्छति तर्हि कथं सः हनिष्यति। सा भारतीया अस्ति इति मत्वा कोऽपि एकां महिलां न हनिष्यति। अस्मात् जघन्येन कृतेन अहम् अतीवदुखितः अस्मि। यः जनः तं जघन्यं कार्यम् अकरोत् तस्य निश्चयेन निग्रहणं भविष्यति। एकः प्राणः दिवं गतः तस्य कुकर्मिणः जीवनः अपि विनष्टः। न केवलं द्वयोः जीवनयोः विनाशम् अभवत् तयोः परिवारयोः अपि जीवनः नष्टः एव च। किमपि न बोधामि।

२०१५-०३-०८ रविवासरः (2015-03-08 Sunday)