महिला-दिवसम् (Women’s Day)

श्रीबलदेवानदसागरेण लिखिता संस्कृत-वार्ता…..
महिला-दिवसम् अभिलक्ष्य आकाशवाण्याः राजधानी-चेनल् इति अद्य रात्रौ सार्धनववादने संस्कृत-परिचर्चामेकां प्रसारयति | विषयोस्ति – संस्कृत-वाङ्गमये महिलानां योगदानम् | ‘संस्कृत-सौरभम् ‘ इति अर्ध-होरावधिकी संस्कृत-श्रव्य-पत्रिका या हि विगत-वर्षचतुष्टयात् आकाशवाण्या आरब्धास्ति | एषा च मासस्य प्रति द्वितीये चतुर्थे च शनिवासरयोः प्रसार्यते| अस्यां परिचर्चायां सहभागिन्यो वर्तन्ते- परिचर्चा-संचालकस्य डो.बलदेवानन्द-सागरस्य वामतः श्री-लालबहादुर-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठस्य प्राचार्या डो.कमला-भारद्वाजः, संस्कृत-सौरभं’- पत्रिका-सम्पादिका सुश्री-ललिता-चतुर्वेदी, ‘वेव्ज’- महत्तर-वैदिकाध्ययन-संस्थानस्य महासचिवा डो.शशी-तिवारी, संस्कृत-विदुषी डो.धर्मा, अपि च संस्कृत-भारत्याः वरिष्ठ-कार्यकर्त्री श्रीमती मीनाक्षी-मिश्रः|एताभिः विदुषीभिः वैदिक-कालात् आरभ्य जीवनस्य नाना-क्षेत्रेषु , विशेषेण च संस्कृत-संस्कृति-क्षेत्रेषु नारीभिः विहितं योगदानं विस्तरेण विशदीकृतम् …|

Women's Day Program March 2015

Women’s Day Program March 2015

२०१५-०३-०७ शनिवासरः (2015-03-07 Saturday)

Advertisements