उपचाराय वा प्रचाराय (For treatment or campaign)

इदं कथ्यते केजरीवालः बेङ्गलुरुनगरे उपचाराय अगच्छत् इति। दिल्लीविजयः प्राप्य सः पुनः भारतस्य प्रधानमन्त्रीपदे आरोढुम् इच्छति तस्मात् सः प्रचाराय बेङ्गलुरुनगरम् अगच्छत्। तस्य रोगिनः छविः तं लोकेषु प्रीणयति। अहं मन्ये सः अचिरे बेङ्गलुरुनगरस्य विजयम् अपि प्राप्स्यति।

२०१५-०३-०५ गुरुवासरः (2015-03-05 Thursday)

Advertisements