स्कन्दामि (I spill)

अहम् अजानन् कूपीम् अनुदम्। कूपी सास्तरणे (on the carpet) अपतत्। कूप्यां जलम् आसीत् तस्मात् अहं कूप्याः जलं सास्तरणे अस्कन्दम्।
√स्कन्दिर् (√स्कन्द्) इति भ्वादिगणीयः परस्मैपदी अनिट् सकर्मकः धातुः अस्ति।

२०१५-०३-०१ रविवासरः (2015-03-01 Sunday)

Advertisements