अनुदानाय आवेदनम् (Grant Application)

अद्य अस्माभिः एकस्मै अनुदानाय आवेदनम् अपारयाम (completed)। आवेदनाय कार्यम् अधिकं नासीत् किन्तु कथम् आवेदनपत्रस्य आयोजनं भवेत् इति चिन्तने महान् कालः विनष्टः। कार्यं पूर्णं कृत्वा अहं शमितः (relieved) अस्मि।

२०१५-०२-२६ गुरुवासरः (2015-02-26 Thursday)

Advertisements